Extraescolars


Organitzem tot tipus d’extraescolars a les escoles:
esportives, lúdiques, educatives, artístiques i creatives

Totes les activitats estan dins un projecte tècnic, tenint en compte un estudi de la realitat, un estudi de les necessitats i les propostes de l’escola o AMPA contractant.

Oferim monitors i talleristes professionals, amb titulació i experiència.

Portem la gestió econòmica de l’activitat, així com la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil i d’accident corresponents, la contractació del personal i l’elaboració d’una memòria  tècnica i valorativa de l’activitat a final de curs.

Extraescolars curs 2020-2021

Ardenya

Baldiri Reixach

Gaziel

Condicions de participació

  • Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat signifiquen la pèrdua del 100% de l’import pagat
  • L’entitat organitzadora es reserven el dret d’anul·lar l’activitat si el nombre de participants inscrits no és suficient al previst i només s’obliga a retornar l’import pagat.
  • D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, EsQuitX es compromet a utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a terceres persones. En qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició a les de dades.